Rumici maritimi - Ranunculetum scelerati (Sissingh in Westhoff, van Dijk, Passchier & Sissingh 1946) Tüxen 1950

friche annuelle pionnière, hydrophile, mésoeutrophile, vasicole, basophile

Photos

Rumici maritimi - Ranunculetum scelerati
Rumici maritimi - Ranunculetum scelerati